Algemene voorwaarde Cas la Vie

Onderstaand vindt u de algemene voorwaarden die behoren op de producten en diensten van Cas La Vie. Onderstaande voorwaarden zijn geldig tenzij hierover uitsluitend schriftelijk een andersluidende overeenkomst is afgesloten. Heeft u vragen over één van deze bepalingen, dan kunt u zich wenden tot info@caslavie.com.

Cas la Vie is niet verantwoordelijk voor eventuele druk, tik, zet of beeldfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich toch voordoet zal de prijs door worden aangepast.

Inhoudsopgave algemene voorwaarden Cas La Vie:

Artikel 1 - Identiteit van Cas la Vie

Cas la Vie – caslavie.nl – caslavie.com

Adres: Postbus 830, 5600 AV Eindhoven

Telefoonnummer: +31 (0)40-30 30 955

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 09:00 t/m 17:00

E-mailadres: info@caslavie.com

KvK-nummer: 63401754 / Btw-identificatienummer: NL143083430B1

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cas la Vie tenzij Cas la Vie zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Anders blijven deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 2. Eventuele door de (potentiële) afnemer gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan indien in zoverre deze door Cas la Vie schriftelijk zijn aanvaard.
 3. De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via e-mail. De orderbevestiging is tevens de factuur.
 4. Artikelen dienen binnen een termijn van max. 3 dagen betaald te zijn. Indien na deze termijn geen betaling is ontvangen wordt de bestelling van het artikel ongedaan gemaakt.
 5. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
 6. Omdat de kleuren van onze artikel(en) verschillend getoond worden op basis van de monitorinstellingen en -capaciteiten van de koper, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 7. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 8. Cas la Vie behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op de website.
 9. Cas la Vie is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van aanbieder, afnemer en gebruiker.

Artikel 3 - Betaling

 1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW.
 2. Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Voor online betalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 3. U kunt betalen door middel van iDEAL of per overschrijving / vooruitbetaling. Als uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Wij streven ernaar om uw artikel(en) binnen 3 werkdagen ter bestelling aan te bieden aan Post NL.
 4. Bij overschrijving / vooruitbetaling dient het bedrag uit de bevestigingsmail binnen 3 werkdag na besteldatum overgemaakt te worden op rekeningnummer NL98 RABO 0304 8361 17 t.n.v. Cas la Vie onder vermelding van het ordernummer uit deze mail. Gedurende deze termijn wordt het bestelde artikel voor consument gereserveerd. Is de betaling na afloop van 4 werkdagen niet ontvangen, dan vervalt de reservering en is Cas la Vie bevoegd, maar niet verplicht het artikel weer vrij te geven voor verkoop. Cas la Vie behoudt zich het recht voor een reservering eerder te beëindigen, indien zij naar haar oordeel redenen heeft aan te nemen dat de betaling niet, of niet geheel tijdig door haar zal worden ontvangen.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt elke betaling bij wege van vooruitbetaling plaats en heeft de consument uitsluitend recht op levering na vooruitbetaling.
 6. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de consument zonder verdere ingebrekestelling over het overeengekomen bedrag wettelijke rente verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
 7. Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-.

Artikel 4 - Verzendkosten

 1. Bij leveringen binnen Nederland, tot en met 10 kilogram bedragen de verzenkosten € 8,15.
 2. Bij leveringen buiten Nederland, maar binnen Europa bedragen de verzendkosten € 14,65 voor pakketten tot 2 kg. Is het pakket zwaarder dan doen wij u uiteraard vooraf per e-mail een volledige prijsopgave.
 3. LET OP: Cas la Vie accepteert bestellingen uit de hele wereld. Je pakket kan worden onderworpen aan douane kosten en invoerrechten van het land waar je bestelling naar wordt verzonden. Deze kosten zijn altijd voor de ontvanger.
 4. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

Artikel 5 - Annulering

 1. Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail of telefonisch. Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.
 2. De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.
 3. Indien een koper niet binnen 24 uur de bestelling annuleert, zie onder 5.1., is de koper betalingsplichtig. De verkoper is gerechtigd administratiekosten aan de koper door te berekenen, indien de bestelling na 24 uur geannuleerd wordt of niet voldaan wordt.
 4. Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht bij de klant:
  • € 1,50 bij het annuleren van een artikel uit een bestelling.
  • € 2,50 bij het annuleren van een gehele bestelling.

Artikel 6 - Levering

 1. Cas la Vie streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Cas la Vie is hiertoe echter niet verplicht. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht.
 2. Een bestelling zal in principe altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Overschrijding van levertijd verplicht Cas la Vie niet tot schadevergoeding en geeft de consument niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
 3. Cas la Vie bepaalt de wijze waarop en door wie de artikelen worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de consument om een afwijkende wijze van verzending verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van verzending voor rekening van de consument.
 4. Cas la Vie bepaalt de wijze waarop de artikelen worden verpakt.
 5. Indien een bestelling bestaat uit meerdere artikelen is Cas la Vie gerechtigd deze te leveren in gedeelten. Hiervoor brengt Cas la Vie geen extra verzendkosten in rekening.
 6. Indien artikel(en), onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen, voor het gelijke orderbedrag.
 7. De verzending geschiedt volgens de AVG voorwaarden (Algemene Voorwaarden voor Goederenvervoer) van PostNL, welke na te lezen zijn op postnl.nl.
 8. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.
 9. Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 10. De verkoopprijs van de artikelen, zoals vermeld op de website, zijn exclusief handelings- en verzendkosten.
 11. Cas la Vie is niet verplicht om een verzoek van de consument tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Cas la Vie daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de consument. Cas la Vie behoudt zich namens haar leveranciers de eigendom van bestelde artikelen voor tot volledige betaling van al het aan haar krachtens overeenkomst door consument verschuldigde (met inbegrip van eventuele vertragingsrente en incassokosten) heeft plaatsgevonden.
 12. Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een door u besteld artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
 13. Elke zending is voorzien van een Track & Trace nummer, die Cas la Vie ontvangt en waarmee ze via een weblink meer inzicht kan verschaffen in de status van de verzending. Indien een zending na 7 werkdagen nog niet gearriveerd is, dient de consument dit te melden via info@caslavie.com. Cas la Vie zal zich inspannen om deze situatie naar tevredenheid op te lossen.

Artikel 7 - Retourneren
Accordion Item 1 Content Goes Here


Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Cas la Vie en van de medewerkers en de artikelen van Cas la Vie voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Cas la Vie is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 2. Cas la Vie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de artikelen van Cas la Vie. 
 3. Iedere aansprakelijkheid van Cas la Vie ten opzichte van de koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Cas la Vie verschuldigd is.  
 4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Cas la Vie dan wel tussen Cas la Vie en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Cas la Vie, is Cas la Vie niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Cas la Vie.
 5. Cas la Vie is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.caslavie.com, en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.
 6. Schade aan artikelen veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de consument.
 7. Cas la Vie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
  • Het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven instructies en/of gebruiksaanwijzingen;
  • Het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de artikelen;
  • Het in een andere dan de originele staat gebruiken of doorverkopen van de artikelen.
 8. Cas la Vie aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door de logistieke dienstverlener.
 9. Cas la Vie is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Cas la Vie draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.
 10. De aansprakelijkheid van Cas la Vie eindigt wanneer consument de koopprijs van de betreffende item(s) heeft voldaan.

Artikel 9 - Opdrachten, overeenkomsten & aanbiedingen

 1. Cas la Vie beschikt niet over een fysieke winkel, etalage- en paskamerfaciliteiten. De consument aanvaardt dat Cas la Vie uitsluitend online diensten aanbiedt, zodat alleen online een bestelling kan worden geplaatst.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
 3. Onjuistheden in de orderbevestiging van Cas la Vie dienen binnen 1 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk aan Cas la Vie te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de consument daaraan gebonden is.
 4. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Cas la Vie alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
 5. Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Cas la Vie met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Cas la Vie garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het artikel in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Cas la Vie passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen. Bij twijfel kan de consument contact opnemen via: info@caslavie.com.

Artikel 10 - Prijzen

 1. Door Cas la Vie opgegeven of met Cas la Vie overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en BTW. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 2. Cas la Vie is gerechtigd om voor orders beneden een door Cas la Vie vastgestelde omvang een toeslag voor administratiekosten en/of verzendkosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij Cas La Vie geldende regeling.
 3. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Cas la Vie gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
 4. Consument kan geen enkel recht ontlenen aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer- en/of schrijffouten.
 5. Cas la Vie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
 6. De hoogte van de verzendkosten staat op de website vermeld en verschilt per land.

Artikel 11 - Gebreken & reclame

 1. Cas la Vie staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde – tweedehands – artikelen in overeenstemming met hetgeen de consument krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Cas la Vie geleverde artikelen, dan zal Cas la Vie de betrokken artikelen geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Cas la Vie. Deze garantie geldt gedurende een periode van maximaal 1 week.
 2. De consument dient de geleverde artikelen meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
 3. Indien de consument reclameert is hij verplicht Cas la Vie in de gelegenheid te stellen de artikelen te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De consument is verplicht om de artikelen waarover is gereclameerd ter beschikking van Cas la Vie te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
 4. De artikelen blijven te allen tijde (ook tijdens retourzending) voor rekening en risico van de consument.
 5. De consument dient het transport van de retourzending zelf te regelen en de hiermee gepaard gaande kosten zelf te dragen. Eventuele bijzondere verzend- en/of andere instructies van Cas la Vie voor de retourzendingen dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
 6. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde artikelen geven de consument geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde artikelen.

Artikel 12 - Vertegenwoordiging

 1. Indien de afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Cas la Vie aansprakelijk als ware hij zelf consument.

Artikel 13 - Persoonsgegevens

 1. De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Cas la Vie vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor onder andere de volgende doeleinden:
  • Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
  • Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop
  • Informatie verstrekken over aanbiedingen, acties en nieuwsbrief (indien de klant ervoor heeft gekozen)

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de artikelen op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Cas la Vie zijn voor rekening van de klant.

Artikel 15 - Specifieke bepalingen met betrekking tot koop van de kleding

 1. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de artikelen, dient consument rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden artikelen worden de maten vermeld zoals op het label in de kleding vermeld, bij twijfel kan consument contact opnemen met Cas la Vie via info@caslavie.com.
 2. De door Cas la Vie aangeboden kleding verkeert in goede staat en wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan tweedehands kleding is dat deze gebruikssporen vertoont.
 3. Bij aankoop van kleding via de webshop van Cas la Vie, heeft consument geen mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en derhalve de kleding te retourneren. Dit aangezien er geen labels aan de kleding zit. Consument dient er zeker van te zijn dat kleding past omdat er geen retouren mogelijk zijn behalve in uiterste uitzonderingen die door Cas la Vie eerst goedgekeurd moeten worden. Bij twijfel dien de consument contact op te nemen met Cas la Vie die absoluut bereid is om de exacte maten door te geven aan de consument.